I vetenskapandets vardagsrum. Representationer av genusforskning och genusvetenskap i KVT/TGV 1980–2017
Helena Wahlström Henriksson och Annika Olsson

Ulleråkers sörjbara andra. Ett queert perspektiv på det psykiatriska sjukhusets kulturarv
Cecilia Rodéhn

Tystnader och synliggöranden kring staden. Tonårsflickors minnen om urbana platser och könade möten
Ann-Charlotte Palmgren

Att göra det politiska personligt. Lämpliga och önskvärda föräldrar i socialtjänstens utredningar av samkönad närståendeadoption
Katarina Nyström

Frispel: Kärlekskrigaren, grisen och våldet
Eva Lundgren

Frispel: Historisk amnesi och progression – fallet Olympe de Gouges
Lisa Gålmark

Tillbaka

TGV 39 (1) 2018

Det senaste numret av Tidskrift för genusvetenskap är det första som publiceras av tidskriftens nya redaktion vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet. Redaktionen är mycket glad över att i detta nummer presentera artiklar, frispel och recensioner som speglar mångfalden och heterogeniteten inom genusforskningsfältet.

I den inledande artikeln undersöker Helena Wahlström Henriksson och Annika Olsson hur själva fältet kvinnoforskning/kvinnovetenskap/genusforskning/genusvetenskap har representerats i KVT/TGV från tidskriftens allra första nummer år 1980 fram till slutet av 2017.

Med förankring inom området flickforskning ställer Ann-Charlotte Palmgren frågan om hur finska tonårsflickor i Åbo förhåller sig till offentliga platser i staden. Genom att studera nedskrivna minnen från tonårsflickor finner Palmgren att de upplever offentliga platser både som en möjlighet till frigörelse och en plats där patriarkala strukturer måste navigeras och åtföljas.

Cecilia Rodéhn skriver om kulturarv och minnen av patienter vid ett före detta psykiatriskt sjukhus i samband med en omfattande stadsomvandling utifrån ett queert prespektiv och visar på hur vissa liv konstrueras som mer eller mindre sörjbara än andra.

I "Att göra det personliga politiskt" skriver Katarina Nyström om socialsekreterares reflektioner kring sina utredningar vid samkönad närståendeadoption och visar på hur vad som anses vara lämpligt föräldraskap regleras hårdare för samkönade par än olikkönade.

Därtill innehåller numret två frispel - ett om Olympe de Gouges av Lisa Gålmark och en om våldets normaliseringsprocess i två skönlitterära verk som behandlar samma skilsmässa, från kontrahenternas respektive perspektiv av Eva Lundgren - liksom en krönika från Sveriges Genusforskarförbund med titeln ”En feministisk forskningspolitik värd namnet?”, ett upprop för ett nystartat forskarnätverk, samt hela fyra recensioner av nypublicerade genusvetenskapligt relevanta böcker.

Bidragen kommer från skribenter verksamma i Sverige, Finland och Norge, och det finns en stor spridning i akademisk ålder, från masterexamen till professor emerita. Mycket glädjande!

Lösnummer kan beställas från Nätverkstaden.